۲۱۸ مدل مانند ” دستگاه لیزر چای

شناخته شده , ولی آنچه از شایسته ترین جور ها و واریته ها که در باغ ها کشورهای اروپایی مانند : فرانسه کاشته شده حفظ میگردد نسبتاً نزدیک به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مدل و واریته است . برای آنکه در تزئید جورهای دستگاه لیزر سرخ بتوانند نژاد هر واریته را مشخص و معلوم نموده و بدانند هر واریته که جدید بدست می آورند از جفتگیری کدام یک از واریته ها به‌وجود آمده ,

جمع بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان منحصر به فرد این دستگاه لیزر , آن‌ها‌را جور بندی کرده اند که مهمترین از تمامی آنها گونه بندی تحت است که مورد اعتنا بیشتری میباشد : ۱ – دستگاه لیزر های سرخ فرانسه ( رُز دو فرانس http://iranrotec.ir/laser-machine/ de france ) ۲ – نسترن ( اکلانتیِرEglantier ) ۳ – دستگاه لیزر چای ( رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the ) ۴ – دستگاه لیزر سرخ جمهوری اسلامی ایران ( رُزیِه دو پِرسRosier de Perse ) ۵ – دستگاه لیزر سرخ با دستگاه لیزر های متفاوت ( رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتاRosier Multiflore Polyanta ) ۶ – دستگاه لیزر سرخ مینیاتور ( رُزیِه مینیاتورRosier Miniature ) ۷ – دستگاه لیزر سرخ بَنگال ( رزیِه بنگالRosier Bengale ) رز شارل دو دستگاه لیزر دستگاه لیزر رُز دو رگِه شارل دو دستگاه لیزر ( Charle de Gaulle ) این نوع بندی از نظر نژادی دستگاه لیزر سرخ بوده البته نسبت به وقت دستگاه لیزر دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا پیچندگی آنان در تجارت مدل بندی دیگری کرده اند که زیرا عمده زمینه احتیاج و دقت افرادی است که بکاشتن و رویش این دستگاه لیزر عشق و علاقه دارا هستند ,

این گونه بندی در اینجا شرح داده می شود . ۱ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه دستگاه لیزر درشت . ۲ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر کوچک . دستگاه لیزر سرخ های بوته کُرپه ( رُزیِه بوئیسونRosier Buissons ) 3 – دستگاه لیزر سرخ های رونده . ۱

– دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر درشت : الف – گونه همیشه دستگاه لیزر ها ( رِمونتانت Remontants ) : مشتمل بر ۸ مدل ( مراد از همیشه دستگاه لیزر ها آندسته از دستگاه لیزر سرخهائی است که بهار و فصل تابستان تا میانه پائیز متناوبآ دستگاه لیزر می دهند ) .

ب – جور دورگه های مدام دستگاه لیزر : شامل دو خصوصی و رویهمرفته ۲۲ دسته متفاوت مانند دستگاه لیزر های سرخ ” مادام البرت باربیه ” با دستگاه لیزر زیبای درشت و خوش مخلوط کاملا پُرپَر , برنگ زردرنگ شُتُری که مغز آن زرد رنگ آلوئی و در سالیان در حدود ۱۹۴۷ بدست آمده است . ج – نوع معروف به دستگاه لیزر چای : شامل ۱۲ مدل .


د – گونه دورَگِهِ چای : دارنده قریه سِری متفاوت دربرگیرنده ” ( بتی اوپریشارد Betty uprichard ) دستگاه لیزر درشت نیمه پُرپَر با دستگاه لیزر برگهای پهن برنگ صورتی گوشتی که وسط آن شنجرفی و پشت دستگاه لیزر برگها شنجرفی مایل به نارنجی خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است . دیگری دستگاه لیزر چای ( مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy )

منبع : ایران ناز